ISLAM, nama yang diberikan oleh Allah untuk agama ini (Q.S Almaidah [5]: 4), adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang secara harfiah artinya adalah penyerahan diri dan perdamaian. ISLAM berasal dari kata bahasa Arab “Salima”: Damai, kesucian, ketundukan, penyerahan diri dan ketundukan. Jadi ‘Islam’ berarti jalan mereka yang tunduk kepada Allah dan yang membangun perdamaian dengan-Nya dan makhluk-Nya. Pengikut Islam disebut Muslim.

Islam bukanlah agama baru. Islam, pada dasarnya adalah pesan dan petunjuk yang sama yang diturunkan Allah kepada semua nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Allah taala berfirman:

Katakanlah, ”Kami beriman kepada Allah swt. dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Ya’kub dan keturunannya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan sekalian nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan salah seorang di antara mereka, dan kepada-Nya kami menyerahkan diri.” (Al-Qur’an 3: 85)